Albanų skaičius 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulis Zero -
1 Vienas Një -
2 Du Dy -
3 Trys Tre -
4 Keturi Katër -
5 Penki Pesë -
6 šeši Gjashtë -
7 Septyni Shtatë -
8 Aštuoni Tetë -
9 Devyni Nëntë -
10 Dešimt Dhjetë -
11 Dešimt vienas Njëmbëdhjetë -
12 Dešimt de Dymbëdhjetë -
13 Dešimt trys Trembëdhjetë -
14 Dešimt keturi Katërmbëdhjetë -
15 Dešimt penki Pesëmbëdhjetë -
16 Dešimt šeši Gjashtëmbëdhjetë -
17 Dešimt septyni Shtatëmbëdhjetë -
18 Dešimt aštuoni Tetëmbëdhjetë -
19 Dešimt devyni Nëntëmbëdhjetë -
20 Dvidešimt Njëzet -
21 Dvidešimt vienas Njëzet e një -
22 Dvidešimt de Njëzet e dy -
23 Dvidešimt trys Njëzet e tre -
24 Dvidešimt keturi Njëzet e katër -
25 Dvidešimt penki Njëzet e pese -
26 Dvidešimt šeši Njëzet e gjashtë -
27 Dvidešimt septyni Njëzet e shtatë -
28 Dvidešimt aštuoni Njëzet e tetë -
29 Dvidešimt devyni Njëzet e nëntë -
30 Trisdešimt Tridhjetë -
31 Trisdešimt vienas Tridhjetë një -
32 Trisdešimt du Tridhjetë e dy -
33 Trisdešimt trys Tridhjetë e tre -
34 Trisdešimt keturi Tridhjetë e katër -
35 Trisdešimt penki Tridhjetë e pesë -
36 Trisdešimt šeši Tridhjetë e gjashtë -
37 Trisdešimt septyni Tridhjetë e shtatë -
38 Trisdešimt aštuoni Tridhjetë e tetë -
39 Trisdešimt devyni Tridhjetë e nëntë -
40 Keturiasdešimt Dyzetë -
41 Keturiasdešimt vienas Dyzet e një -
42 Keturiasdešimt du Dyzet e dy -
43 Keturiasdešimt trys Dyzet e tre -
44 Keturiasdešimt keturi Dyzet e katër -
45 Keturiasdešimt penki Dyzet e pesë -
46 Keturiasdešimt šeši Dyzet e gjashtë -
47 Keturiasdešimt septyni Dyzet e shtatë -
48 Keturiasdešimt aštuoni Dyzet e tetë -
49 Keturiasdešimt devyni Dyzet e nëntë -
50 Penkiasdešimt Pesëdhjetë -
51 Penkiasdešimt vienas Pesëdhjetë e një -
52 Penkiasdešimt du Pesëdhjetë e dy -
53 Penkiasdešimt trys Pesëdhjetë e tre -
54 Penkiasdešimt keturi Pesëdhjetë e katër -
55 Penkiasdešimt penki Pesëdhjetë e pesë -
56 Penkiasdešimt šeši Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Penkiasdešimt septyni Pesëdhjetë e shtatë -
58 Penkiasdešimt aštuoni Pesëdhjetë e tetë -
59 Penkiasdešimt devyni Pesëdhjetë e nëntë -
60 Šešiasdešimt Gjashtëdhjetë -
61 Šešiasdešimt vienas Gjashtëdhjetë e një -
62 Šešiasdešimt du Gjashtëdhjetë e dy -
63 Šešiasdešimt trys Gjashtëdhjetë e tre -
64 Šešiasdešimt keturi Gjashtëdhjetë e katër -
65 Šešiasdešimt penki Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Šešiasdešimt šeši Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Šešiasdešimt septyni Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Šešiasdešimt aštuoni Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Šešiasdešimt devyni Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Septyniasdešimt Shtatëdhjetë -
71 Septyniasdešimt vienas Shtatëdhjetë e një -
72 Septyniasdešimt du Shtatëdhjetë e dy -
73 Septyniasdešimt trys Shtatëdhjetë e tre -
74 Septyniasdešimt keturi Shtatëdhjetë e katër -
75 Septyniasdešimt penki Shtatëdhjetë e pesë -
76 Septyniasdešimt šeši Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Septyniasdešimt septyni Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Septyniasdešimt aštuoni Shtatëdhjetë e tetë -
79 Septyniasdešimt devyni Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Aštuoniasdešimt Tetëdhjetë -
81 Aštuoniasdešimt vienas Tetëdhjetë e një -
82 Aštuoniasdešimt du Tetëdhjetë e dy -
83 Aštuoniasdešimt trys Tetëdhjetë e tre -
84 Aštuoniasdešimt keturi Tetëdhjetë e katër -
85 Aštuoniasdešimt penki Tetëdhjetë e pesë -
86 Aštuoniasdešimt šeši Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Aštuoniasdešimt septyni Tetëdhjetë e shtatë -
88 Aštuoniasdešimt aštuoni Tetëdhjetë e tetë -
89 Aštuoniasdešimt devyni Tetëdhjetë e nëntë -
90 Devyniasdešimt Nëntëdhjetë -
91 Devyniasdešimt vienas Nëntëdhjetë e një -
92 Devyniasdešimt du Nëntëdhjetë e dy -
93 Devyniasdešimt trys Nëntëdhjetë e tre -
94 Devyniasdešimt keturi Nëntëdhjetë e katër -
95 Devyniasdešimt penki Nëntëdhjetë e pesë -
96 Devyniasdešimt šeši Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Devyniasdešimt septyni Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Devyniasdešimt aštuoni Nëntëdhjetë e tetë -
99 Devyniasdešimt devyni Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Vienas šimtų Njëqindë -